2014 Alpha Estate "SMX" Syrah / Merlot / Xinomavro, Amyndeon

58